Členství v KHK JMK

  • členství v KHK JMK je dobrovolné a je založené na základě zakladatelské smlouvy, u zakládajících členů vzniká dnem podpisu zakladatelské smlouvy statutárním zástupcem okresní nebo regionální hospodářské komory, u členů později přistoupivších dnem podpisu dodatku k zakladatelské smlouvě KHK JMK statutárním orgánem nového člena KHK JMK.
  • KHK JMK sdružuje okresní a regionální hospodářské komory
  • členství podnikatelských subjektů v KHK JMK je možné výlučně prostřednictvím okresních nebo regionálních hospodářských komor sdružených v KHK JMK
  • členství v KHK JMK zaniká na žádost člena ke konci kalendářního roku při dodržení podmínky, že vystupující člen zašle písemně nejdéle 3 měsíce předem představenstvu rozhodnutí o vystoupení
  • členství zaniká výmazem OHK nebo RHK z obchodního rejstříku nebo zrušením členství rozhodnutím valné hromady