DANĚ Z PŘÍJMŮ 2008 - 2009

Datum: 
27.11.2008 09:30

Okresní hospodářská komora Břeclav

nám. T.G.Masaryka 10, 690 02 Břeclav, Česká republika

si Vás dovoluje pozvat na seminář


DANĚ Z PŘÍJMŮ 2008 - 2009

TERMÍN : 27. 11. 2008 / 09,30 - 14,00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ : OHK Břeclav, zasedací místnost, 1. patro

PŘEDNÁŠÍ : Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení

účetních a daňových poradců v Brně

PROGRAM :

V roce 2008 nastaly velmi výrazné změny v zákoně, a to jak v oblasti fyzických tak i právnických osob (v rámci tzv. reformy veřejných financí). Od roku 2009 se další podstatné změny celé oblasti připravují. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor jednak novelovaných, jednak aktuálně problematických ustanovení zákona, včetně ministerských výkladů a sdělení.

Např.

  • změny daňových a nedaňových nákladů

  • úroky z úvěrů a půjček

  • zaměstnanecké benefity

  • odpisy hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení

  • finanční a operativní leasing

  • obvyklé ceny – pojem, aktuální stav, spřízněné osoby, konkrétní příklady

  • opravné položky k pohledávkám

  • osobní automobily

  • další aktuální informace

Seminář je podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje

Cena semináře:

Základní cena

1 200,- Kč vč. DPH 19%

Členové OHK Břeclav

400,- Kč vč. DPH 19%

Kontakt a bližší informace:

Michaela Vaidová, BA (Hons), OHK Břeclav, nám. T. G. Masaryka 10, 690 02 Břeclav, tel.: 519 326 116, fax: 519 374 126, e-mail: informatika.ohk@breclav.net, http://www.ohkbreclav.cz . Zapsáno u KobS Brno v odd. A, vložka 5459, IČO: 494 544 63, DIČ:CZ-49454463.

Platba:

Poukažte na ČSOB a.s., pobočka Břeclav účet č. 675660453/0300, var. symbol – 271108. Kopii bankovního výpisu zašlete laskavě s vyplněnou přihláškou nebo předložte při prezenci. Tato pozvánka obsahuje všechny náležitosti a nahrazuje fakturu. OHK Břeclav je plátcem DPH. Za UZP je považován den uskutečnění semináře. Při neúčasti je vložné za seminář vráceno na základě písemné žádosti předložené nejpozději 2 dny před konáním akce. Cena semináře je včetně materiálů a občerstvení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na seminář:

Daně z příjmů 2008 - 2009 - 27. listopadu 2008

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………….

Firma, adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………Fax: ……………………………. …….E-mail: ………………………………

Č. bank. spoj: …………………………. IČO: ……………………. ………DIČ:………………..……...

Potvrzujeme, že jsme dne………………….........zaplatili za…………..…..pracovníky………………….………..Kč na Váš účet a tím potvrdili souhlas se smluvní cenou.

Podpis, razítko

Uzávěrka přihlášek: 21. listopadu 2008