Čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Součástí řízení programu je Řídící výbor, který projednává zásadní otázky koncepce a realizace OPŽP. Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování je ustaven Monitorovací výbor OPŽP, který též zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU. Platebním a certifikačním orgánem OPŽP je Ministerstvo financí ČR. Finanční kontrolu zajišťuje Ministerstvo financí - Centrální harmonizační jednotkapro finanční kontrolu, která je auditním orgánem, a útvary interního auditu a kontroly MŽP. Důležitou funkci v implementační struktuře plní krajské pracovní skupiny (dále jen KPS), které přispívají významným způsobem k implementaci vzhledem k jejich detailní znalosti priorit a potřeb na regionální úrovni.

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek.

Kdo může žádat o dotaci

Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory

Dotace může dosahovat až 90% z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Podporovaná opatření

V rámci Operačního programu Životní prostředí je žadatelům k dispozici 7 prioritních os (prioritní osa 8 - Technická asistence - je určena výhradně pro ŘO a zprostředkující subjekt) rozdělujících operační program na logické celky, tyto jsou konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny:

Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

1.1. Snížení znečištění vod

1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

1.1.2. Snížení znečištění z průmyslových zdrojů

1.1.3. Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod

1.2. Zlepšování jakosti pitné vody

1.3. Omezování rizika povodní

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

2.1. Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CTZ

2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

2.2. Omezování emisí

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce drojů tepla využívajících OZE

3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

3.2.1. Realizace úspor energie

3.2.2. Využívání odpadního tepla

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekoogických zátěží

4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady

4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5

Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

5.1. Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik

Prioritní osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

6.1. Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000

6.2.Podpora biodiverzity

6.3. Obnova krajinných struktur

6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny

6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny

6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Prioritní osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací