Předmět činnost KHK JMK

Cíl

 • cílem je podpora regionálního rozvoje komorového hnutí a na vymezených územích následujících okresů: Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Předmět činnosti

 • zastupovat, koordinovat prosazovat a hájit zájmy svých členů ve vztahu k orgánům státní správy, zastupitelským a výkonným orgánům Jihomoravského kraje a České republiky a vyjadřovat se k jejich legislativním návrhům a jiným opatřením zejména z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru
 • podílet se na rozvoji podmínek pro podnikání regionálních podnikatelských subjektů v Jihomoravském kraji, v České republice a v zahraničí, zejména v EU prostřednictvím státních programů podpory pro malé a střední podnikatele, exportu, účasti na mezinárodních akcí, spolupráci s českými zastupitelskými úřady v zahraničí, zastupitelskými úřady v cizích zemí v České republice a se zahraničními hospodářskými komorami, organizováním obchodních misí do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů.
 • podílet se na řešení vybraných regionálních projektů a programů rozvoje Jihomoravského kraje
 • rozšiřovat vliv okresních hospodářských komor prostřednictvím KHK JMK
 • zabezpečovat úroveň poskytovaných služeb zakladatelů tak, aby v jednotlivých okresech byl zajištěn základní standart služeb:
 1. na úseku vzdělávání
 2. informatiky včetně vytváření počítačových databází
 3. propagace a šíření informací o okresních hospodářských komorách, členské základně v rámci akcí regionálního charakteru
 4. průmyslového a obchodního partnerství
 5. grantů a dotací ČR, EU,EHP/Norsko, kraje a dalších
 • spolupracovat s podnikatelskými svazy, sdruženími a vysokými školami
 • centrálně zabezpečit další činnosti okresních hospodářských komor s regionální působností
 • v zájmu zakladatelů prosazovat opatření zabezpečující trh práce v regionu, podmínky zaměstnanosti v regionu a zejména pak stabilizaci postavení firem podnikatelů
 • spolupracovat na společných projektech pomoc jednotlivým OHK a RHK při využívání státních, regionálních, evropských a dalších zdrojů
 • řešení problematiky veřejných zakázek
 • řešení problematiky nezaměstnanosti